اتان سنج دیجیتال

SAFE EthanTest

نشت یاب اتان  SAFE EthaneTest برای تمایز آسان بین گاز طبیعی و گازمردابی  شامل شیلنگ نمونه برداری  تجزیه و تحلیل تمام اتوماتیک در کمتر از 2 دقیقه – مستندات با چاپگر داخلی – حافظه داده و رابط مادون قرمز برای انتقال تمام اندازه گیری ها به کامپیوتر

GAS DETECTOR SHOP DETAIL