گازسنج MSA ALTAIR 4X

گازسنج MSA ALTAIR 4X

گاز سنج MSA ALTAIR 4X

دتکتور گاز MSA می‌تواند   گاز های اکسیژن O2 ، مونوکسید کربنCO ، دی‌اکسید کربن CO2 ، سولفید هیدروژن H2S

  را به‌طور هم‌زمان اندازه‌گیری کند

  این گازسنج که با فن‌آوری پیشرفتة حسگر  ام‌اس‌ای اکس‌سل (MSA XCell) کار می‌کند،

زمان واکنش بهتر، دقت و ثبات بیشتر، عمر مفید طولانی‌تر، و هزینة کمتر نگهداری و خدمات را به همراه می‌آورد.