نشت یاب گاز لیزری مکش خودرویی

نشت یاب مکش خودرویی

نشتیاب لیزری خودرو
بازرسی منظم خطوط لوله گاز زیرزمینی برای اطمینان از ایمنی امری ضروری است، برای این منظور شبکه گاز رسانی در فواصل
زمانی معین از سطح زمین بازرسی میشود.
تا کنون بازرسیهای خط لوله عمدتاً با پای پیاده و با استفاده از دستگاههای اندازهگیری دستی و فناوری
FIDانجام میشده است
اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت زمان و نیروی انسانی سیستمهای
IRو لیزری جایگزین مناسبی جهت تغییر فرآیند مذکور
میباشد.
کشور آلمان به عنوان پیشرو همیشگی در اغلب صنایع در این بخش نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است که شرکت دقیق تجهیز
به عنوان نماینده رسمی و انحصاری یکی از معروف ترین و برجسته ترین شرکتهای آلمانی در حوزه نشتیابیگاز به نام
Esders
دستگاه نشتیاب لیزری با قابلیت نصب روی خودرو مدل GasCar Laser HUNTERرا جهت بررسی به حضور معرفی
مینماید.
Laser HUNTER
دستگاه نشتیاب Laser HUNTERبا سرعت پاسخگویی 2.5sدر سرعت 40 Km/hو دقت عملکرد جهت نشتیابی خطوط
لوله گاز زیرزمینی با استفاده از تکنولوژی لیزر مورد استفاده قرار میگیرد.
این دستگاه قابلیت استفاده همزمان از دو نوع ماژول لیزر را داراست. در نسخه دوگانه، سنسور را میتوان برای تشخیص سریع و آسان
گاز طبیعی از گاز مردابی (تجزیه و تحلیل اِتان) استفاده کرد تا از عملیات زمان بر و پرهزینه شناسایی گاز مردابی (بیو گاز) جلوگیری
شود. همچنین در صورت تمایل، دستگاه را میتوان به سنسورهای بیشتر مجهز کرد تا از کاربردهای بیشتری در عملیات نشتیابی
خطوط لوله گاز مدفون بهرمند شد. بنابراین شما چند نشتیاب تخصصی را در یک دستگاه دارید!
در نسخه تک ماژول فقط امکان تشخیص گاز طبیعی ( )
CH4وجود دارد اما در نخسه دو ماژول علاوه بر گاز طبیعی امکان سنجش
گاز اِتان ( )
C2H6جهت تشخیص گاز طبیعی از گاز مردابی (بیوگاز) نیز وجود دارد که حاصل آن صرف زمان و هزینه کمتر از نظر
تعداد تجهیزات و نیروی انسانی میباشد.
این دستگاه از استاندارد کشور آلمان ( )
DVGWپیروی میکند.
دستورالعمل و منو کاربری
زمانی کار دستگاه پس از شارژ کامل 10ساعت و با پشتیبانی از تکنولوژی Bluetoothقابلیت انتقال سریع اطلاعات به نرم افزار
تخصصی کمپانی
Esdersبه نام ( Pi Note )GIS SOFTWAREجهت تجزیه و تحلیل را دارا میباشد

گازسنج مکش خودرویی

 Esders GasCar Laser HUNTERبخشی از یک سیستم نشتیابی خودرویی است که جهت استفاده از دستگاه
. میباشد
Laser HUNTER
نمونه برداری توسط یک پمپ و از طریق یک نوار ورودی نصب شده روی خودرو یا از طریق یک سیستم ورودی یکپارچه در روی
خودرو به دستگاه اندازهگیری
Laser HUNTERارسال شده و در آنجا تجزیه و تحلیل انجام میشود. مقدار اندازهگیری شده
بلافاصله روی رایانه قابل حمل ( )
Laptopنمایش، و نشتی بصورت هشدار صوتی و بصری به کاربر اعلام میشود.
همچنین اطلاعات مربوط به نقاط نشتیابی و نقشه نیز در نمایشگر با استفاده از ماژول
GPSنمایش داده میشود که گزارش کاملی
از وجود گاز متان، طبیعی بودن یا مردابی بودن گاز و نهایتاً محل نمونه برداری به کاربر ارائه میدهد.
GasCar Laser HUNTERمجهز به فیلترهای گرد و غبار و موانع آب برای محافظت و تمیز کردن سیستم ورودی با
شستشوی معکوس از طریق کمپرسور یکپارچه میباشد